Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
Fundusze Pożyczkowe i Fundusz Poręczeniowy
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06 w.3, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: pozyczki@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Jesteś tutaj: Fundusze pożyczkowe i fundusz poręczeniowy/pożyczki/pożyczki de minimis


Przeznaczenie pożyczek:

Środki Północnego Funduszu Pożyczkowego III przeznaczone są na współfinansowanie, w formie pożyczek projektów inwestycyjnych

realizowanych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie są wykluczeni stosownie do Rozporządzenia

Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu

Unii Europejskiej do pomocy de minimis.  Podstawowe warunki:

 • kwota pożyczki – od 50 000 do 390 000 PLN,
 • prowizja za udzielenie pożyczki - od 1 do 5 %,
 • maksymalny okres pożyczkowy – do 60 miesięcy,
 • oprocentowanie pożyczki 0 %,
 • minimalny wkład własny do 20 %.Formy zabezpieczenia:

 • obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco z wystawienia pożyczkobiorcy

Pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić:

 • hipoteka,
 • poręczenie osób trzecich,
 • przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie),
 • cesja wierzytelności,
 • notarialne poddanie się egzekucji,
 • zastaw rejestrowy,
 • inne przewidziane prawem zabezpieczenie.Północny Fundusz Pożyczkowy III jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Początek strony