Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
Fundusze Pożyczkowe i Fundusz Poręczeniowy
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06 w.3, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: pozyczki@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Jesteś tutaj: Fundusze pożyczkowe i fundusz poręczeniowy/poręczenia/podstawowe informacje


Cel Funduszu:

Celem funduszu jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania w formie kredytów i pożyczek udzielanych przez banki lub inne instytucje finansujące.
Powyższy cel ma przyczynić się aktywizacji inwestycyjnej przedsiębiorstw, co z kolei powinno przełożyć się na wzrost aktywności gospodarczej całego regionu, a tym samym doprowadzić do zmniejszenia bezrobocia.

Podstawowe założenia:

 • maksymalna kwota poręczenia wynosi 70% kwoty kredytu/pożyczki  jednak nie więcej niż 390 000 PLN,
 • prowizja za udzielenie poręczenia do 4%,
 • maksymalny okres poręczeniowy – 60 miesięcy,
 • o poręczenie może ubiegać się przedsiębiorca, którego zdolność kredytowa została pozytywnie zweryfikowana przez Bank lub inną instytucję finansującą.
 • poręczeniem może być objęty kredyt/pożyczka przeznaczone na działalność gospodarczą przedsiębiorcy udzielone przez Bank lub inną instytucję finansującą, z którym Fundusz podpisał umowę o współpracy.

Obecnie współpracujemy z:Formy zabezpieczenia:

 • obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco z wystawienia poręczeniobiorcy

Pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić:

 • hipoteka,
 • poręczenie osób trzecich,
 • przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie),
 • cesja wierzytelności,
 • notarialne poddanie się egzekucji,
 • zastaw rejestrowy,
 • inne przewidziane prawem zabezpieczenie.Północny Fundusz Poręczeniowy jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Początek strony